۳ روز پیش - Nov 28, 2016 - الف) متن ب) فرامتن ج) زیرمتن د) همـه ی موارد ... زیر متن و فرا متن ۶٫تولیدات رسانـه دارای چند بخش هستند ؟ الف)۲ ب) ۴ ج ) ۱ د) ۳ ... زیر متن و فرا متن زیرمتن را توضیح دهید و ...

: زیر متن و فرا متن ، زیر متن و فرا متن
[چند مثال از فرا متن و زیر متن زیر متن و فرا متن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 04:34:00 +0000