۳ روز پیش - Nov 28, 2016 - الف) متن ب) فرامتن ج) زیرمتن د) همـه ی موارد ... متن و فرامتن را توضیح دهید ۶٫تولیدات رسانـه دارای چند بخش هستند ؟ الف)۲ ب) ۴ ج ) ۱ د) ۳ ... متن و فرامتن را توضیح دهید زیرمتن را توضیح دهید و ...

: متن و فرامتن را توضیح دهید ، متن و فرامتن را توضیح دهید




[چند مثال از فرا متن و زیر متن متن و فرامتن را توضیح دهید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 04:34:00 +0000